ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRIJNEN BV

KRIJNEN BV, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 84, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0416.782.769 (hierna “KRIJNEN”), is een onderneming gespecialiseerd in twee soorten activiteiten: maatwerk en renovaties. Specifiek gaat het hierbij onder meer om het plaatsen van keukens, het plaatsen van badkamers, loodgieterij en sanitaire werken.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met KRIJNEN komt te staan (hierna de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft (hierna de “Consument Klant”). 

Artikel 1 – TOEPASSING

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen KRIJNEN en de Klant.

1.2 Het plaatsen van een bestelling bij KRIJNEN houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van KRIJNEN in, die de Klant worden bezorgd als bijlage bij de offerte.

1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden van KRIJNEN zijn slechts mogelijk mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen KRIJNEN en de Klant.

1.4 KRIJNEN behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden, behoudens een schriftelijk bezwaar uitgaande van de Consument Klant, in werking binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden. 

1.5 De toepassing van de algemene voorwaarden van KRIJNEN sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit. 

 

Artikel 2 – OPMETING

2.1 Voorafgaand aan het opmaken van een offerte en telkens indien zulks noodzakelijk is, zal KRIJNEN de nodige opmetingen bij de Klant ter plaatse uitvoeren. Bij deze opmetingen dient de Klant aanwezig te zijn voor de nodige besprekingen.

2.2 Na de opmerking kunnen de plannen niet meer gewijzigd worden, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 3 – OVEREENKOMST 

3.1 De offertes van KRIJNEN die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Offertes zijn geldig voor een termijn van dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de offerte werd opgesteld. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden KRIJNEN evenmin.

3.2 Tussen KRIJNEN en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door ondertekening van de offerte door beide partijen binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum van de offerte.

3.3 Ten aanzien van Consument Klanten gelden offertes van KRIJNEN evenzeer voor een periode van dertig (30) dagen. Indien de Consument Klant een offerte schriftelijk bevestigt tijdens deze periode, komt de overeenkomst met KRIJNEN automatisch tot stand.

3.4 Indien de Klant voortijdig geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze krachtens artikel 1794 B.W. gehouden tot een schadeloosstelling van alle uitgaven, arbeid en winstderving aan KRIJNEN, hetgeen wordt begroot op 20% van de totale offertesom, onverminderd het recht van KRIJNEN om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade. 

 

Artikel 4 – LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJN

4.1 Behoudens in geval een overeenkomst tot stand komt met een Consument Klant, is de termijn zoals overeengekomen in de offerte te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van KRIJNEN. KRIJNEN verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven.  Een overschrijding van de overeengekomen termijn kan in dit geval nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de Klant, noch tot opschorting van betaling of niet-betaling van de prijs, noch tot enige schadevergoeding voor de Klant.

4.2 Voor zover de Consument klant met een aannemer werkt waarbij KRIJNEN in onderaanneming wordt aangesteld, verbindt KRIJNEN zich ertoe om binnen een termijn van 4 weken na oplevering van de aannemer een opmeting te laten doorgaan conform artikel 2. De timing voor oplevering van de werken wordt vervolgens op basis van deze informatie opgemaakt in overleg met de Consument klant.

4.3 Voor zover de Consument klant een keuken op maat bestelt, wordt een richtdatum voorzien op de offerte die met maximaal een periode van 3 maanden kan verlengd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen die worden besteld.

4.4 In geval dat KRIJNEN een verbintenis met een Consument klant niet tijdig nakomt door een fout in haar hoofde, is de Consument Klant gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de schade die hij of zij hierdoor lijdt mits hij of zij deze kan bewijzen en/of om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen mits vergoeding van de kosten die KRIJNEN reeds heeft gemaakt.  

4.5 Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtssituatie, een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan KRIJNEN verstrekte informatie die noodzakelijk is om de diensten aan te vatten, en dit zonder enige schadevergoeding.  

4.6 Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen, wordt de leverings- en uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie en dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen ervan de dienstverlening gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken. 

 

Artikel 5 – PRIJS

5.1 Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal KRIJNEN de goederen en diensten van maatwerk leveren tegen een forfaitaire prijs zoals vastgelegd in de offerte. Wanneer de geleverde goederen en diensten betrekking hebben op activiteiten van renovatie, betreft het een overeenkomst in regie, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

5.2 De prijzen zijn steeds gebaseerd op de levering en/of plaatsing van de goederen op het gelijkvloers of eerste verdieping van een gebouw waar de installatie moet gebeuren met maximaal twee (2) personen. Kosten van een ladderlift of meerdere manschappen zijn ten laste van de Klant. 

5.3 De prijzen zijn exclusief btw (met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden gemaakt die telkens inclusief zijn), waarbij de btw en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten geleverd door KRIJNEN, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant vallen. 

5.4 De prijs wordt gemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van KRIJNEN, waaronder de plannen opgemaakt conform artikel 2 van de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen aan de bestelde diensten, producten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomst de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze zullen worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij KRIJNEN opvragen.

5.5 De Klant verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke gegevens aan KRIJNEN te verstrekken die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Het niet voldoen aan deze verplichting stelt KRIJNEN in de mogelijkheid om de levering van haar diensten aan de Klant op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet. 

5.6 Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn.

KRIJNEN behoudt zich tevens het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, één of meer objectieve elementen zoals kostprijsfactoren, waaronder de loonkost, sociale lasten en materialen, een verhoging ondergaan. Indien zulke prijswijziging wordt doorgevoerd, brengt KRIJNEN de Klant hiervan op voorhand op de hoogte en kan de Klant verkiezen om de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beëindigen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat hij of zij hierover geïnformeerd werd. 

 

Artikel 6 – MEERWERKEN

6.1 Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt of wijzigingen bestelt, is KRIJNEN gerechtigd om de vooropgestelde leverings- en uitvoeringstermijn te verlengen. 

6.2 KRIJNEN is in voorkomend geval gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen of meerwerken worden besteld. De geldende tarieven kunnen te allen tijde bij KRIJNEN worden opgevraagd. 

 

Artikel 7 – BETALING

7.1 Al de facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van KRIJNEN gelegen te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 84. De betalingen gebeuren in EURO, via overschrijving op de bankrekening van KRIJNEN zoals weergegeven op de betreffende factuur of contant. 

7.2 De betalingen voor activiteiten gebeuren volgens het onderstaande betalingsschema: 20% voorschot bij ondertekening van de offerte, het saldo hetzij met deelbetalingen volgens de vordering van de werken, hetzij binnen de acht dagen (8) na de datum van de eindfactuur. 

7.3 Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant KRIJNEN hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege KRIJNEN met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud. 

7.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt KRIJNEN zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. 

7.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 10% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van KRIJNEN om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de Klant. 

 

Artikel 8 – OVERMACHT

8.1 Indien na de bevestiging van de offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van twee (2) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

8.2 In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de dienstverlening weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

8.3 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan zes (6) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden. 

 

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO

9.1 De eigendom die rust op goederen die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door KRIJNEN, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering bij de Klant.

9.2 Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

9.3 De Klant verbindt zich ertoe om KRIJNEN onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

9.4 De Klant verbindt zich ertoe om KRIJNEN te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van KRIJNEN de identiteit van de eigenaar meedelen.

9.5 In geval dat KRIJNEN beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van KRIJNEN op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade. 

 

Artikel 10 – ONDERAANNEMERS

10.1 KRIJNEN is uitdrukkelijk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden.

 

Artikel 11 – KLACHTEN

11.1 De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door KRIJNEN onmiddellijk te onderzoeken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de goederen en/of diensten zoals omschreven in de gerelateerde bevestigde offerte en de goederen en/of diensten die werden geleverd dienen onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk aan KRIJNEN te worden meegedeeld. 

11.2 Alle klachten op grond van een verborgen gebrek dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven door de Klant aan KRIJNEN te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.  

11.3 Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

11.4 In geval dat door KRIJNEN geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, maakt de Klant uitsluitend aanspraak op een vervanging en/of herstelling van de goederen en/of diensten. 

11.5 Ten aanzien van Consument Klanten geldt in geval van klachten dat: 

11.5.1 de gebrekkige goederen en/of diensten in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling;   

11.5.2 indien KRIJNEN niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument Klant de vervanging of herstelling kan verrichten, de Consument Klant een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen;  

11.5.3 de Consument Klant desgevallend aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond. 

11.6 De Klant is gehouden om KRIJNEN in staat te stellen om de klacht te onderzoeken en dient in dit verband derhalve zijn volledige medewerking te verlenen. 

 

Artikel 12 – GARANTIE

12.1 De goederen afkomstig van derden die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door KRIJNEN, zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van deze derde partijen die door KRIJNEN rechtstreeks jegens de Klant zullen ingeroepen kunnen worden.

 

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is KRIJNEN nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

13.2 KRIJNEN is nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot een met de instructies strijdig gebruik, reparaties of aangebrachte wijzigingen door de Klant, door de Klant foutief aangebrachte gegevens of door de Klant geleverde goederen. 

13.3 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van KRIJNEN jegens de Klant voor directe schade is te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de diensten en/of goederen onder de overeenkomst. 

 

Artikel 14 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

14.1 De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan KRIJNEN, teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de diensten en/of goederen. 

14.2 De Klant dient ervoor te zorgen dat de werf en de ruimte behoorlijk toegankelijk zijn voor KRIJNEN. Vanaf de tweede verdieping dient er een lift voorhanden te zijn, hetzij een huislift, hetzij een goederenlift, behoudens vooraf overeengekomen afwijkingen met KRIJNEN. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het aanduiden van de in de muur ingewerkte leidingen zowel elektrische als sanitaire, bij gebreke waaraan de Klant verantwoordelijk is voor veroorzaakte schade in dit verband. 

14.3 De Klant is daarenboven verantwoordelijk voor het behalen van de vereiste vergunningen en het voorzien van een eventuele veiligheidscoördinator op de voorziene startdatum van de werken. Bij gebreke hieraan is KRIJNEN gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten totdat voorgaande verplichtingen door de Klant worden vervuld, waardoor de uitvoeringstermijn wordt verlengd. 

14.4 KRIJNEN is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder-, boven- of verticale constructie waarop de werken dienen te worden uitgevoerd. Apparaten of andere materialen in het bezit van de Klant worden bovendien niet door KRIJNEN verwerkt of aangesloten, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte en mits betaling van de overeengekomen prijs. 

 

Artikel 15 – BEËINDIGING

15.1 KRIJNEN heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; of (v) indien KRIJNEN gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens KRIJNEN wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de Klant insolvabel is. 

15.2 In geval van zulke beëindiging behoudt KRIJNEN zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die KRIJNEN hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van KRIJNEN op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 16 – GEGEVENSBESCHERMING 

16.1 KRIJNEN verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

16.2 Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt KRIJNEN de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de diensten van KRIJNEN te blijven verbeteren. 

16.3 In bepaalde gevallen deelt KRIJNEN, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee aan derden.

16.4 De Klant kan steeds vragen aan KRIJNEN om te zien welke gegevens er door KRIJNEN worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen.

16.5 Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van KRIJNEN, kan hij of zij contact opnemen met KRIJNEN via e-mail privacy@krijnen.be of de privacyverklaring van KRIJNEN raadplegen op de website.

 

Artikel 17 – SPLITSBAARHEID

17.1 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen KRIJNEN en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 18 – GESCHILLENBESLECHTING

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

18.2 Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van de algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van KRIJNEN, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

***

Toonzalen

Hoogstraatsebaan 84
2390 Malle
T 03 312 45 62

Mechelbaan 612
2580 Putte
T 015 79 91 07

Contact 

T 03 312 45 62
info@krijnen.be
BTW BE 0416.782.769

Atelier

Energieweg 9
2390 Malle

Openingsuren toonzaal

Ma-vrij: 09:00-12:00 & 13:00-17:00
Za: 10:00-12:00 & 13:00-17:00
Zondag & feestdagen gesloten

Copyright 2024 © Krijnen bv | BTW: BE0416.782.769 | Hoogstraatsebaan 84 – 2390 Malle | T 03 312 45 62
DisclaimerCookiebeleidPrivacybeleid Algemene voorwaarden